Privacyverklaring

Deze privacy verklaring is van Kinderdagverblijf Kiekeboe, gevestigd te Geversstraat 48, 2342 AB Oegstgeest, www.kiekeboe-oegstgeest.nl. Deze privacy verklaring geldt voor alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het aanmeldformulier, tijdens het kennismakingsgesprek, via online inschrijfformulier op onze website. Deze verklaring is van toepassing op al je persoonsgegevens en de persoonsgegevens van je kind die wij verwerken voor ons kinderdagverblijf.

Privacy volgens de wet

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderdagverblijf Kiekeboe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent dat wij in ieder geval:
– Alleen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
– Verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
– Passende technische en/of organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en dan vragen wij jou eerst om schriftelijke toestemming.
– Op de hoogte zijn van je rechten omtrent persoonsgegevens en deze respecteren.

Kinderdagverblijf Kiekeboe is de verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens en de persoonsgegevens van je kind. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jouw kind op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Van ouders/verzorgers:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens,
• Telefoon (vast, mobiel, werk)
• Eventueel gegevens noodpersonen
• Email
• Facturen en jaaropgave kinderopvang
• Bankrekeningnummer

Van je kind:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Observaties van je kind
• Beeldmateriaal indien hier toestemming voor is gegeven
• Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van het kind, zoals dieetwensen of bijzondere verzorging bij ziekte.
• Deelname aan vaccinatie programma
• Gegevens huisarts
• Bijzonderheden / aandachtspunten voor je kind
• Zorgverzekering en polis nummer
• Gegevens die betrekking hebben op de organisatie van de opvang, bijvoorbeeld aantal dagen, welke dagen.

Doelen verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens en de persoonsgegevens van je kind voor de volgende doelen:
· het afhandelen van een aanvraag of inschrijving voor opvang;
· het organiseren van de opvang;
· het uitvoeren van opvang, verzorging en begeleiding van je kind;
· het bijhouden van de ontwikkeling van je kind;
· het onderhouden van contacten met ouders/verzorgers;
· het berekenen en vastleggen van betalingen;
· het innen van eventuele vorderingen die samenhangen met de opvang (inclusief het in handen van derden stellen van achterstallige vorderingen);
· het behandelen van geschillen;
· het laten uitoefenen van accountantscontrole;
· het waarborgen van de kwaliteit van de opvang.

Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt, tenzij er een andere wettelijke verplichting is die het langer bewaren van de gegevens verplicht stelt.
Alle gegevens van jou en je kind(eren) worden vernietigd een jaar nadat de overeenkomst is beëindigd.
Financiële gegevens worden zeven jaar bewaard.

Delen met anderen

Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Met bedrijven (boekhouder, accountant) die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij persoonsgegevens alleen aan andere derden met je nadrukkelijke schriftelijke toestemming.

Beeldmateriaal

Kinderdagverblijf Kiekeboe gebruikt en plaatst alleen foto’s en video’s met nadrukkelijke toestemming van ouders voor de daarvoor bestemde toepassingen. Wij vragen ouders en/of bezoekers van ons kinderdagverblijf terughoudend te zijn met het maken van beeldmateriaal waar andere kinderen opstaan en doen een dringend beroep op hen om deze niet op publiekelijk toegankelijke websites of social media te plaatsen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt echter bij de betrokkenen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens en de persoonsgegevens van je kind in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens en de persoonsgegevens van je kind. Tot slot heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou en/of je kind hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je een van deze rechten uitoefenen, stuur dit verzoek dan naar ons emailadres: kiekeboeoegstgeest@
ziggo.nl

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus. Kinderdagverblijf Kiekeboe neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn er ook op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Kinderdagverblijf Kiekeboe zorgt ervoor dat medewerkers niet meer inzage of toegang hebben tot de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk nodig hebben voor de goede uitoefening van hun werk en verplicht hen vertrouwelijk om te gaan met die gegevens. Alle medewerksters van ons kinderdagverblijf hebben een geheimhoudingsplicht, waar zij zich aan moeten houden.

Klachten

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kinderdagverblijf of mail ons. Mocht dit geen oplossing bieden, dan kun je een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Recente versie privacyverklaring

Kinderdagverblijf Kiekeboe behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring te wijzigen. De meeste recente en geldende versie is te vinden op onze website. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.